POLSKI
  Info about the project     Partners     News     National Health Systems     Practical Guidelines     Contact Us     LANGUAGE     Course Materials  
News
Narodowy System Opieki Zdrowotnej
Praktyczny Przewodnik
System Edukacji
Wymagane kwalifikacje
Zakres obowiazków
Rejestracja; nostryfikacja dyplomu
Stowarzyszenia pielegniarskie
Materialy Szkoleniowe
Kontakt
Common:
Home

Zakres obowiazków

Każda z pielęgniarek odcinkowych przystępujących do pracy musi zapoznać się i zdać sobie sprawę z zakresu obowiązków jakie wykonywać będzie w czasie praktyki zawodowej. Znajomość tych wytycznych poświadcza własnoręcznym podpisem ( nawet jeżeli będzie zmieniała pracę 10 razy to i tak za każdym razem czeka ją ta procedura).

Do obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:
a) ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego na podstawie zebranego wywiadu, obserwacji pacjenta oraz informacji uzyskanych od pozostałych członków zespołu terapeutycznego;

b) planowanie opieki pielęgnacyjnej stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy pielęgniarskiej i lekarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego;

c) realizowanie procesu pielęgnowania i zleconego programu diagnostyczno-leczniczego:
- przyjęcie chorego do oddziału i ułatwienie adaptacji do środowiska szpitalnego,
- wykonanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych u pacjentów wg obowiązujących zasad,
- udzielenie pomocy ciężko chorym przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
- zapewnienie wygody i właściwej pozycji pacjenta, np. stosowanie udogodnień, zmiany pozycji w łóżku, gimnastyka oddechowa, pionizowanie,
- zapewnienie warunków do spokojnego snu i wypoczynku,
- obserwowanie chorego, m.in. stanu ogólnego i psychicznego, reakcji na wykonywane zabiegi, przyjmowane leki i inne,
- wykonanie czynności diagnostycznych, np. ważenie, mierzenie wzrostu, obwodów, liczenie tętna, oddechów, mierzenie ciśnienia tętniczego krwi, pobieranie do badań krwi, kału, prowadzenie dobowej zbiórki moczu, bilansu wodnego, wykonywanie prób uczuleniowych i inne,
- wykonywanie zabiegów leczniczych, np. kompresów, okładów, opatrunków, inhalacji, podanie tlenu, leków drogą doustną, doodbytniczo, do oczu, uszu, nosa, wstrzyknięcia podskórne, dożylne, domięśniowe, kroplówki i inne,
- zapewnienie pacjentom wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych (lęku, bólu, żalu, osamotnienia),
- zapewnienie pomocy w realizacji potrzeb duchowych,
- pomoc w utrzymaniu kontaktu z rodziną, osobami bliskimi i znaczącymi,

d) pobudzenie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu, pielęgnacji poprzez:
- informowanie o prawach pacjenta,
- informowanie o celowości wykonywanych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
- pouczenie i wskazywanie sposobów zachowania podczas zabiegów,
- pomoc w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania i przywracania zdrowia,
- stwarzanie sytuacji aktywizujących do samoopieki,
- szerzenie oświaty zdrowotnej wobec pacjentów i osób odwiedzających,
- organizowanie czasu wolnego pacjenta,

e) dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonanych zabiegów i wyników obserwacji,

f) stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego,

g) utrzymanie sprawności technicznej narzędzi, sprzętu i aparatury, a o ich uszkodzeniu lub zaginięciu natychmiastowe informowanie pielęgniarki oddziałowej,

h) zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą,

i) wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, ze standardami opieki ustalonymi w zakładzie oraz zasadami etyki zawodowej,

j) natychmiastowe powiadomienie pielęgniarki oddziałowej i lekarza w razie:
- nagłego pogorszenia się stanu zdrowia chorego,
- niemożności wykonania zleconego zabiegu,
- podejrzenia o chorobę zakaźną,
- popełnienia pomyłki przy podaniu leków,

k) współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na wysokim poziomie,

l) znajomość i przestrzeganie praw pacjenta,

m) systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych ( samokształcenie, udział w szkoleniach, kursach ) i jakości świadczonej opieki,

n) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

o) wykonywanie innych poleceń pielęgniarki oddziałowej nie objętych niniejszym zakresem, a nie wykraczających poza zakres jej kompetencji,

p) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, noszenie w godzinach pracy ubioru służbowego, dbałość o wygląd zewnętrzny i estetykę miejsca pracy.


Specyfika pracy na poszczególnych oddziałach sprawia, że stosownie do niej zakres czynności wykonywanych przez pielęgniarkę będzie większy. I tak pielęgniarka anestezjologiczna będzie się specjalizowała w czynnościach związanych ze znieczuleniem, opieką pooperacyjną, leczeniem bólu. Dla instrumentariuszki ważne będą z kolei nowe rodzaje nici chirurgicznych, czy też narzędzi i to jak efektywnie się nimi posługiwać. Tego wszystkiego pielęgniarki nauczą się na kursach i szkoleniach, o których mowa była wyżej.
Dodać należy, że zakres obowiązków dla pielęgniarki oddziałowej czy pielęgniarki naczelnej jest inny i dostosowany do zajmowanego przez nie stanowiska.